Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

MPdental Sp. z o.o.  Al. Zjednoczenia 1 lok. 22501-829 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Stec prowadząca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MP-Dental z siedzibą w Warszawie;
 2. osobą odpowiedzialną w zakresie ochrony danych w MP-Dental jest Pan Piotr Stec (*e-mail: gabinet@mpdental.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w tym w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie www.mpdental.pl (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. w celach marketingowych (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług medycznych – do celów medycznych, w szczególności  opracowania i przeprowadzenia odpowiedniego procesu leczenia pacjentów (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która jednak jest niezbędna do przystąpienia przez MP Dental do świadczenia usług medycznych), udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  raz na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MP-Dental;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:
  1. niezbędny do komunikowania się z Panią/Panem za pomocą formularza kontaktowego (a w toku świadczenia usług medycznych przez inny okres i na innej podstawie prawnej)
  2. przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych komunikacją z MP-Dental;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych przez formularz kontaktowy jest niezbędne do komunikacji z Panią/Panem-  jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu ze strony MP-Dental.
 10. MP-Dentalnie zbiera i nie przetwarza danych szczególnych kategorii poprzez formularz kontaktowy;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.